26 สิงหาคม 2553

คำแนะนําในการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย SLE


1.   สําหรับผู้ป่วยที่มีอาการแพ้แสงแดด ควรหลีกเลี่ยงแสงแดด ตั้งแต่ช่วง 10.00 .- 16.00.ถ้าจําเป็นให้กางร่ม หรือใส่หมวก สวมเสื้อแขนยาวและใช้ยาทากันแดดที่ป้องกันแสงอุลตราไวโอเลตได้ดี

2.     พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ทำงานหนักจนเกินไป

3.    หลีกเลี่ยงความตึงเครียด โดยพยายามฝึกจิตใจให้ปล่อยวาง ไม่หมกมุ่น ทําใจยอมรับกับโรคและปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นและค่อยๆแก้ปัญหาต่าง ๆ ตามลําดับ

4.    ออกกําลังกายให้สมํ่าเสมอให้พอเหมาะกับโรค เพื่อให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น


5.    ไม่รับประทานอาหารที่ไม่สุก หรือไม่สะอาด เพราะจะมีโอกาสติดเชื้อต่าง ๆ ง่าย เช่น พยาธิต่าง ๆ หรือแบคทีเรีย โดยเฉพาะไทฟอยด์

6.     ดื่มนมสด และอาหารอื่น ๆ ที่มีแคลเซียมสูง เพื่อป้องกันภาวะกระดูกพรุน

7.     รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัว
8.     ไม่รับประทานยาเองโดยไม่จําเป็น เพราะยาบางตัวอาจทําให้โรคกําเริบได้

9.     ป้องกันการตั้งครรภ์ขณะโรคยังไม่สงบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากกําลังได้ยากดภูมิคุ้มกันอยู่ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาเม็ด ยาฉีดคุมกําเนิด ซึ่งมีแอสโตรเจน เพราะอาจทําให้โรคกําเริบได้ ถ้าจําเป็นต้องใช้ อาจใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีเอสโตรเจนขนาดตํ่า และไม่ควรใช้วิธีใส่ห่วงด้วย เพราะมีโอกาสติดเชื้อสูงกว่าคนปกติ

10.   เมื่อโรคอยู่ในระยะสงบสามารถตั้งครรภ์ได้ แต่ควรปรึกษาแพทย์ก่อน และขณะตั้งครรภ์ควรมารับการตรวจอย่างใกล้ชิดมากกว่าเดิม เพราะบางครั้งโรคอาจกําเริบขึ้นระหว่างตั้งครรภ์

11.    หลีกเลี่ยงจากสถานที่แออัดที่มีคนหนาแน่น ที่ที่อากาศไม่บริสุทธิ์ และไม่เข้าใกล้ผู้ที่กําลังเป็นโรคติดเชื้อ เช่น ไข้หวัด เพราะจะมีโอกาสติดเชื้อระบบทางเดินหายใจได้ง่าย
12.     ถ้ามีลักษณะที่บ่งชี้ว่ามีการติดเชื้อ เช่น ไข้สูง หนาวสั่น มีฝีตุ่มหนองตามผิวหนัง ไอเสมหะเหลืองเขียว ปัสสาวะแสบขัด ให้รีบปรึกษาแพทย์ทันที

13.     ห้ามหยุดยาที่รักษากระทันหัน โดยเฉพาะยาสเตียรอยด์

14.     หากรับประทานยากดภูมิคุ้มกันอยู่ ให้หยุดยานี้ชั่วคราวในระหว่างที่มีการติดเชื้อ

15.     มาตรวจตามแพทย์นัดอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อประเมินภาวะของโรค และเพื่อปรับเปลี่ยนการรักษาให้เหมาะสม


16.      ถ้ามีอาการผิดปกติที่เป็นอาการของโรคกําเริบ ให้มาพบแพทย์ก่อนนัด เช่น มีอาการไข้เป็น ๆ หาย ๆ อ่อนเพลีย นํ้าหนักลดบวม ผมร่วง ผื่นใหม่ ๆ ปวดข้อ เป็นต้น

17.     ควรตรวจสุขภาพฟันสมํ่าเสมอ ถ้ามีการทําฟัน ถอนฟัน ให้รับประทานยาปฏิชีวนะก่อนและหลังการทําฟันเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ทั้งนี้โดยปรึกษาแพทย์