24 สิงหาคม 2553

ยาที่ใช้ในการรักษาSLE

ยาที่ใช้ในการรักษา SLE


Cyclosporine
กลไกการออกฤทธิ์
                ยับยั้งการสร้างและการหลั่ง Interleukin II
เภสัชจลนศาสตร์
Onset                     -
                Duration                -
                Half-life ค่าครึ่งชีวิตของยาจะยาวขึ้น ถ้าใช้ยาในผู้ป่วยโรคตับแต่จะสั้นลงถ้าใช้ยาในเด็กเพราะเด็กมีการเปลี่ยนแปลงยาเร็ว
                                                Cyclosporine (non-modified)           10-27 ชั่วโมง
                                                Cyclosporine (modified)                   5-18 ชั่วโมง
Tacrolimus
กลไกการออกฤทธิ์
                ยับยั้งการทำงานของ T-lymphocyte
เภสัชจลนศาสตร์
Onset                     -
                Duration                -
                Half-life 21-61 ชั่วโมง (ผู้ที่มีสุขภาพดี)

Cyclophosphamide
กลไกการออกฤทธิ์
                ออกฤทธิ์เป็นยากดภูมิคุ้มกันอย่างแรง ซึ่งยา cyclophosphamide นี้อยู่ในรูปแบบ prodrug ต้องถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับก่อน
เภสัชจลนศาสตร์
                Onset                     -
                Duration                -
                Half-life 4-8 ชั่วโมง

Chlorambucil
กลไกการออกฤทธิ์
                ยับยั้งการแปลรหัส DNA และถอดรหัส RNA
เภสัชจลนศาสตร์
Onset                     -
                Duration                -
                Half-life 1.5 ชั่วโมง, Phenylacetic acid mustard: 2.5 ชั่วโมง

Methotrexate
กลไกการออกฤทธิ์
                ยับยั้งการสังเคราะห์ DNA ส่วนกลไกที่ใช้ในการรักษาโรคข้อยังไม่ชัดเจนแต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
เภสัชจลนศาสตร์
Onset                     3-6 สัปดาห์ ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง12 สัปดาห์
                Duration                -
                Half-life low dose 3-10 ชั่วโมง, high dose 8-12 ชั่วโมง

Azathioprine
กลไกการออกฤทธิ์
                เป็น Prodrug ของยา 6-mercaptopurine ซึ่งออกฤทธิ์กด T-cell มากกว่า B-cell ออกฤทธิ์ไม่มี selectivity จึงสามารถกด immune cell ชนิดอื่นๆ ได้
เภสัชจลนศาสตร์
Onset                     -
                Duration                -
                Half-life Parent drug 12 นาที, mercaptopurine 0.7-3 ชั่วโมง

Mycophenolate mofetil
กลไกการออกฤทธิ์
                ยับยั้งเอนไซม์ Inosine monophosphate dehydrogenase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สำคัญในกระบวนการ De novo synthesis ของ purine, ยับยั้ง lymphocyte proliferation และสร้าง Ab โดย B-cell, ยับยั้งการเคลื่อนย้ายของ leukocyte มาสู่บริเวณที่เกิดการอักเสบ
เภสัชจลนศาสตร์
Onset                     มี 1 การศึกษาได้บ่งชี้ว่า ณ เวลา 12 ชั่วโมง จะมีค่า AUC >40 mcg/ml/hr ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกดภูมิคุ้มกัน
                Duration                -
                Half-life Cellcept®               Oral: 18 ชั่วโมง   ,IV : 17 ชั่วโมง
                                                Myfortic®             Oral: 8-16 ชั่วโมง, MPAG: 13-17 ชั่วโมง

Hydroxychloroquine
กลไกการออกฤทธิ์
                เปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินของโรค rheumatoid arthritis
เภสัชจลนศาสตร์
Onset                     4-6 สัปดาห์
                Duration                -
                Half-life 32-50 วัน
กลุ่มย
ชื่อยา
การออกฤทธิ์
ขนาดยาที่แนะนำ
เภสัชจนลนศาสตร์
อาการไม่พึงประสงค์
หมายเหตุ
Corticosteroid
Prednisolone
ลดการอักเสบและกดภูมิคุ้มกัน

- Low dose < 15-30 mg/day
 - Moderate dose 30- 40 mg/day หรือ 0.5 mg/kg/day
-  High dose  > 60 mg/day หรือ  prednisolone 1 mg/kg/day
Duration:  18-36  ชม.
Half life:  3.6  ชม.
ESRD  3-5 ชม.

Insomnia,  nervousness, pancreatitis,
dizzness, headache, hirsutism, edema, hypopigmentation, arthralgia, glaucoma,
osteoporosis, increased appetite
ปรับขนาดยาในผู้ป่วย
Hyperthyroidism
Hemodialysis  5-20%

Corticosteroid

Methylprednisolone
กดการเคลื่อนย้ายของ polymorphonuclear leukocytes และ capillary permeabillity
Megadose or pulse therapy = methyl prednisolone 500-1,000 mg/day Intravenously 3-5 วัน
Onset: 4-8   วัน
Duration : 1-4 สัปดาห์
Half life: 3-3.5    ชม.

Hypertension, arrhythmia, insomnia, nervousness,vertigo, seizure, headache, mood swinge,  delirium, hallucination,
euphoria, hirsutism, bruising
ระวังในผู้ที่แพ้ส่วนประกอบของยา

Immunosuppressive agentsCyclosporine
ยับยั้งการสร้างและการหลั่ง Interleukin II

2.5 mg/kg/day
Half-life
Cyclosporine (non-modified) 10-27 ชม.
Cyclosporine (modified) 5-18 ชม.
Renal toxicity, hypertension, hepatotoxicity, neurotoxicity, hirsutism, gingival hyperplasia,
GI toxicity
-  ยาทำให้เกิดพิษต่อไตและตับได้
-  อาจเป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงได้

Immunosuppressive agents

Tacrolimus (FK506)
ยับยั้งการทำงานของ
 T-lymphocyte
0.06 – 0.18 mg/kg/day
Half-life 21-61 ชั่วโมง

Neurotoxicity, nephrotoxicity, metabolic toxicity), headache hypertension, insomnia, rash,
- ใช้อย่างระวังในผู้ป่วยโรคตับ และไต
- ยาอาจทำให้เกิดอาการชักได้
กลุ่มย
ชื่อยา
การออกฤทธิ์
ขนาดยาที่แนะนำ
เภสัชจนลนศาสตร์
อาการไม่พึงประสงค์
หมายเหตุ
Cytotoxic drugs

Mycophenolate mofetil

ยับยั้งเอนไซม์ Inosine monophosphate dehydrogenase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่สำคัญในกระบวนการ De novo synthesis ของ purine, ยับยั้ง lymphocyte proliferation และสร้าง Ab โดย B-cell, ยับยั้งการเคลื่อนย้ายของ leukocyte มาสู่บริเวณที่เกิดการอักเสบ
เริ่มให้ 250 mg วันละ 2 ครั้ง จากนั้นค่อยๆ เพิ่มจนเป็น  2 – 3 g/day ในเวลา 2 - 3 สัปดาห์

Onsetมี 1 การศึกษาได้บ่งชี้ว่า ณ เวลา 12 ชั่วโมง จะมีค่า AUC >40 mcg/ml/hr ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกดภูมิคุ้มกัน
Half-life
IV : 13-17 ชั่วโมง
Oral: 8-16 ชั่วโมง

1.     ท้องเสีย
2.     เม็ดเลือดขาวต่ำ
3.     มะเร็งต่อมน้ำเหลือง
4.     nonmelanoma carcinoma

1.     ระวังการใช้ในผู้ป่วย active peptic ulcer
2.     ระวังไม่ให้ผงยาสัมผัสผิวหนัง หากเกิดขึ้นควรรีบล้างด้วยน้ำหรือสบู่

Cytotoxic drugs

Methotrexate
การสังเคราะห์ DNA ส่วนกลไกที่ใช้ในการรักษาโรคข้อยังไม่ชัดเจนแต่คาดว่าน่าจะเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
-  Oral mini-pulse therapy
 7.5 -1.5 mg/weeks
 - Intramuscular = 25-50 mg/weeks
Onset     3-6 สัปดาห์ ซึ่งสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง12 สัปดาห์
Half-life:low dose 3-10 ชั่วโมง, high dose 8-12 ชั่วโมง
Myelosuppresssion, mucositis, pneumonitis, renal dysfunction encephalopathy
-  ติดตามค่า CBC ทุกเดือน
-  ติดตามการทำงานของตับและไตทุก 1-3 เดือนกลุ่มย
ชื่อยา
การออกฤทธิ์
ขนาดยาที่แนะนำ
เภสัชจนลนศาสตร์
อาการไม่พึงประสงค์
หมายเหตุ
Cytotoxic drugs

Cyclophosphamide
ออกฤทธิ์เป็นยากดภูมิคุ้มกันอย่างแรง ซึ่งยา นี้อยู่ในรูปแบบprodrug  ต้องถูกเปลี่ยนแปลงที่ตับก่อน
Oral = 1- 2 mg/kg/day
Intravenous pulse = 500- 1,000 mm/mm3 ทุกเดือนเป็นเวลา 6 เดือนต่อไปทุก 3 เดือน เป็นเวลา 1-2 ปี

Half-life 4-8 ชั่วโมง

- เกิดพิษต่อกระเพาะปัสสาวะ(hemorrhagiccystitis)
- ภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ
-  เกิดมะเร็ง

ติดตามภาวะเม็ดเลือดขาวต่ำ

Cytotoxic drugs

Azathioprine
เป็น Prodrug ของยา 6-mercaptopurine ซึ่งออกฤทธิ์กด T-cell มากกว่า B-cell ออกฤทธิ์ไม่มี selectivity จึงสามารถกด immune cell ชนิดอื่นๆ ได้
ผู้ใหญ่ : 1-2 mg/kg/day PO
เด็ก : ยังไม่มีการประเมินการใช้ยาในเด็ก

Half-life:
Parent drug 12 นาที, mercaptopurine 0.7-3 ชั่วโมง

- การติดเชื้อ โดยเฉพาะงูสวัด
- กดการทำงานของไขกระดูก
-  ตับอักเสบ
- ตับอ่อนอักเสบ
-  ระวังการใช้ในผู้ป่วยโรคตับ ไต และมีปัญหาของระบบเลือด
-  ตรวจสอบระดับ TPMT ก่อนที่จะให้ยา

Cytotoxic drugs

Chlorambucil
ยับยั้งการแปลรหัส DNA และถอดรหัส RNA

Oral 2-  6 mg/day หรือ
 0.1 -0.2 mg/kg/day

Half-life1.5 ชั่วโมง, Phenylacetic acid mustard: 2.5 ชั่วโมง
Myelosuppresssion,
GI distress ถ้าให้ยาในขนาดสูง


ใช้อย่างระวังในผู้ป่วยลมชักและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องกลุ่มย
การออกฤทธิ์
อาการไม่พึงประสงค์
ชื่อยา
ขนาดยาที่แนะนำ
เภสัชจนลนศาสตร์
หมายเหตุ

NSAIDs

ยับยั้งการสังเคราะห์ prostaglandin ซึ่งเป็น mediators ที่สำคัญเกี่ยวกับการปวดและอักเสบโดย block ที่ cyclooxygenase enzymes, COX-1  และCOX-2

Edema,dizziness,headache,nervousness
pruritus,rash,GI pain,heartburn,nausea, vomiting,diarrhea,constipation,anorexia
abdominal cramps,tinnitus
Aspirin
60- 80 mg/kg/day
Onset : 0.5  ชม.
Duration: 3-6  ชม.
Half life:ขึ้นกับขนาดยา ขนาดต่ำ ๆ 3 ชม.ขนาดสูง  10 ชม.
ปรับขนาดยาในผู้ป่วยโรคไต
Clcr < 10 ml/minหลีกเลี่ยงการใช้ในป่วยโรคตับรุนแรง

Ibuprofen

20 -40 mg/kg/day
Onset: 30-60 นาที
Duration4-6 ขม.
Half life2-4   ชม.
หลีกเลี่ยงการใช้ในป่วยโรคตับรุนแรง

Indomethacin
75- 200 mg/day
Onset  30   นาที
Duration 4-6   ชม.
Half life 4.5   ชม.
-
Naproxen
500 -1,000 mg/day
Onset   1  ชม.
Duration   7  ชม.
Half life 12-17 ชม.
ปรับขนาดยา
ClCr < 30 ml/min

Diclofenac

75 -100 mg/day

Onset  0.5 ชม.
Duration6-9  ชม
Half life 2  ชม.
ปรับขนาดยา
โรคไต โรคตับ

กลุ่มย
การออกฤทธิ์
อาการไม่พึงประสงค์
ชื่อยา
ขนาดยาที่แนะนำ
เภสัชจนลนศาสตร์
หมายเหตุNSAIDs


Ketoprofen

100 -200 mg/day

Onset  2.5 ชม.
Duration  1-2  ชม.
Half life  2.1 ชม.
-
Piroxicam

10 -20 mg/day
Onset1  ชม.
Half life45-50  ชม.
ปรับขนาดยาใน
ผู้ที่มีการทำงานของตับไตผิดปกติ
Sulindac

150- 300 mg/day
Onset  1  ชม.
Duration 12-24   ชม.
Half life  18   ชม.
-
Antimalarial drug

เปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินของโรค rheumatoid arthritis

Pruritis, nausea, vomiting, dizziness, blurring of vision, headache, urticarial symptom
Chloroquine และ Hydroxychloroquine
- Chloroquine 4 mg/kg/day
อายุ >60 ปี ควรตรวจสายตาทุก ๆ 6 เดือน, <60 ปี ควรตรวจสายตาทุก ๆ 12 เดือน
- Hydroxychloroquine  7 mg/kg/day
Onset     4-6 สัปดาห์
Half-life 32-50 วัน

ระวังในผู้ป่วยโรค
 G-6-PD deficiency


อ้างอิง

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Systemic_lupus_erythematosus#Lifestyle_changes

2. http://www.merck.com/mmpe/sec04/ch032/ch032g.html

All picture in this blog take from internet with the link in each picture.