26 สิงหาคม 2553

การติดตามการรักษาในผู้ป่วย SLE


1. ติดตามอาการของโรคและผลข้างเคียงของการรักษาบ่อย ๆ 
          เช่น ทุก 2- 4 สัปดาห์ ในขณะที่โรคกําลังมีอาการรุนแรง และทุก 2-3 เดือน หากโรคอยู่ในระยะสงบ ในผู้ที่มีอาการรุนแรงและไม่ตอบสนองต่อการรักษาภายใน 2-3 เดือน หรือในกรณีอาการรุนแรงมาก และไม่ตอบสนองต่อการรักษาภายใน 2 - 4 สัปดาห์ ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ

2. ติดตามผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

          -   CBC, blood smear examination และ ESR
          -   Urinalysis
          -   Chest X-ray
          -   FBS, Cr, liver function และ serum albumin
          -   ANA และ Anti-ds DNA