17 สิงหาคม 2553

SLE คืออะไร และเกิดจากอะไร


Systemic lupus erythematosus (SLE)โรค SLE เป็นโรคออโตอิมมูนที่เกิดจากการสร้างภูมิต้านทานต่อเนื้อเยื่อของตนเอง ทําให้เกิดพยาธิ
สภาพของระบบต่าง ๆ ได้ทั่วร่างกาย  พบว่ามีหลายปัจจัยที่มีส่วนในกระบวนการเกิดโรค ได้แก่

1.   เพศ พันธุกรรม และเชื้อชาติ 
-        เพศหญิงเป็น SLE มากกว่าเพศชาย และพบว่าฮอร์โมนเพศมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรค ผู้ป่วยที่มี estrogen  และ prolactin  สูงกว่าปกติ และ testosterone ต่ำกว่าปกติ ส่งผลต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ระบบมีการตอบสนองเพิ่มมากขึ้น

-        ระบบพันธุกรรม ผู้ที่เป็นญาติของผู้ป่วยที่เป็น SLE มีความเสี่ยงในการเป็น SLE 8 เท่า ของคนปกติและพบว่า antinuclear antibody และ antilymphocyte antibody ในญาติผู้ป่วยสูงกว่าคนทั่วไป
-         เชื้อชาติพบอุบัติการณ์การเกิด SLE ในชาวแอฟริกัน-อเมริกันมากกว่าชาวผิวขาวซึ่งเชื่อว่าเกี่ยวข้องกับ ยีน HLA เพราะพบว่าชาวแอฟริกัน-อเมริกันมี HLA-DR3 จำนวนมาก

2.   สิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องได้แก่
-         รังสีอัลตราไวโอเลต มีบทบาทกระตุ้นโรคทำให้มีการกำเริบของโรคหลังได้รับการกระทบรังสีหรือแสงแดด
-         การติดเชื้อจะกระตุ้น lymphocyte  monocyte 
-         ยาหลายชนิดสามารถกระตุ้นให้เกิด SLE ได้แก่  hydralazine  procainamide isoniazid  เป็นต้น

3. ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
   การที่ระบบภูมิคุ้มกันมีผลต่อการตอบสนองต่อ antigen ของตัวเอง ทำให้มีการสร้าง antibody ที่ก่อโรคจำนวนมาก ซึ่งส่วนหนึ่งจะไปจับกับ antigen ของตัวเองเกิดเป็น immune เชิงซ้อน ไปเกาะตามอวัยวะต่างๆทำให้เกิดกระบวนการอักเสบและทำลายเนื้อเยื่อตามมาเอกสารอ้างอิง

1.       วิทยา  ศรีมาดา.Evidence-base clinical practice guideline. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

2.       วิลาสินี หิรัญพานิชปวิตรา พูลบุตรอธิกา จารุโชติกมลจันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์.เภสัชวิทยา2. มหาสารคาม: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2547.

3.       สุรศักดิ์   นิลกานุวงศ์, สุรวุฒิ   ปรีชานนท์.ตำราโรคข้อ เล่มที่หนึ่ง.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร: เอส พี เอ็น การพิมพ์ จำกัด, 2544

4.       Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook. 13thed. Ohio:  Lexi-Comp Inc; 2005.


All picture take in this blog take from any url in the website with in every pictures link.
Search Engine Submission - AddMe