23 สิงหาคม 2553

การวินิจฉัย SLE

การวินิจฉัยโรค SLE


อาศัยเกณฑ์ในการวินิจฉัยตาม 1982 The American College of Rheumatology revised criteria for the  classification of systemic lupus erythematosus ร่วมกับ 1997 Updating Classification criteria

  แนวทางการวินิจฉัย SLE

---------------------------------------------------------------------------------------------
ACR criteria   (The American College of Rheumatology's )ข้อวินิจฉัย
คําจํากัดความ
1.  Malar rash

ผื่นแดง ราบหรือนูนบริเวณโหนกแก้ม ส่วนใหญ่ไม่ involve naso-labial fold
2.  Discoid lesion

ผื่นนูนแดง ขอบเขตชัดเจน มีสะเก็ด, มี follicular plugging อาจพบลักษณะ atrophic scar ในรอยโรคเก่า
3. Photosensitivity

เป็นผื่น แพ้แสงมากผิดปกติ สังเกตโดยผู้ป่วยเองหรือแพทย์
4.  Oral ulcer

เป็นแผลในปากหรือ nasopharynx, มักเป็นแผลที่ไม่เจ็บ, สังเกตโดยแพทย์
5. Arthritis


ข้ออักเสบมากกว่า 2 ข้อ โดยมีลักษณะข้อบวม ปวด และมีนํ้าไขข้อ แต่ไม่มี ลักษณะกระดูกกร่อน (erosion) ในภาพรังสี
6. Serositis


A          เยื่อหุ้มปอดอักเสบ วินิจฉัยจากประวัติ เจ็บหน้าอกเวลาหายใจเข้าออก, หรือฟังได้เสียงเสียดสีของเยื่อหุ้มปอด (pleural rub) โดยแพทย์, หรือการตรวจพบนํ้าในช่องเยื่อหุ้มปอด
หรือ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ วินิจฉัยจากการเปลี่ยนแปลงทางคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, หรือฟังได้เสียงเสียดสีของเยื่อหุ้มหัวใจ (pericardial rub) โดยแพทย์, หรือตรวจพบนํ้ าในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
7.  Kidney
A   ตรวจพบไข่ขาวในปัสสาวะ (proteinuria) มากกว่า 0.5 กรัม/วัน  ตลอดเวลาหรือพบไข่ขาวในปัสสาวะตั้งแต่ +3 (ถ้าไม่ได้ตรวจวัด ปริมาณแน่นอน)
หรือ B  มี cast ซึ่งอาจเป็นชนิดเม็ดเลือดแดง, ฮีโมโกลบิน, granular,  tubular หรือพบร่วมกัน
8. Nervous system
ชักโดยไม่ใช่สาเหตุจากยาหรือความผิดปกติทางเมตะบอลิสม   เช่น uremia, ketoacidosis หรือการไม่สมดุลของเกลือแร่  เป็นต้น
หรือ โรคจิตที่ไม่ได้เกิดจากยาหรือความผิดปกติทางเมตะบอลิสมเช่น   uremia, ketoacidosis หรือการไม่สมดุลของเกลือแร่ เป็นต้น
9. Blood
A   hemolytic anemia ร่วมกับการเพิ่มขึ้นของ reticulocyte
หรือ B   เม็ดเลือดขาวตํ่ ากว่า 4,000 เซลล์/mm3 โดยตรวจพบอย่างน้อย 2  ครั้ง
10. Immunologic
A            ตรวจพบ anti-native DNA (ds-DNA) ในขนาดที่สูงกว่าคนปกติ
หรือ B   ตรวจพบ anti-Sm antibody
หรือ C   ตรวจพบ antiphospholipid antibody โดย
(1)     พบระดับ IgG หรือ IgM anticardiolipin antibody ในปริมาณที่สูงกว่าคนปกติ
(2)     ตรวจพบ lupus anticoagulant ด้วยวิธีมาตรฐาน
(3)     ตรวจ serology สํ าหรับซิฟิลิสให้ผลบวกลวง เป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งทําการยืนยันด้วย treponema palladiumimmobilization หรือ fluorescent treponemal antibody  absorption test
11. Antinuclear antibody

พบ antinuclear antibody ด้วยวิธี immunofluorescence หรือการ ตรวจที่เทียบเท่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในปริมาณที่สูงกว่า ปกติ และต้องไม่ได้รับยา ซึ่งสามารถก่อให้เกิดกลุ่มอาการ drug-induced lupus

เอกสารอ้างอิง

1.       วิทยา  ศรีมาดา.Evidence-base clinical practice guideline. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548

2.       วิลาสินี หิรัญพานิช, ปวิตรา พูลบุตร, อธิกา จารุโชติกมล, จันทร์ทิพย์ กาญจนศิลป์.เภสัชวิทยา2. มหาสารคาม: คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2547.

3.       สุรศักดิ์   นิลกานุวงศ์, สุรวุฒิ   ปรีชานนท์.ตำราโรคข้อ เล่มที่หนึ่ง.พิมพ์ครั้งที่ 2.กรุงเทพมหานคร: เอส พี เอ็น การพิมพ์ จำกัด, 2544
4.       Lacy CF, Armstrong LL, Goldman MP, Lance LL. Drug information handbook. 13thed. Ohio:  Lexi-Comp Inc; 2005.


All picture take in this blog take from any url in the website with in every pictures link.